Érettségi 2021: Emelt történelem esszé témakörök az előző évekből

A töri érettségi egyik legfontosabb, ugyanakkor sokak számára a legtöbb gondot okozó része az esszéírás.

Nem elég hozzá a jó esszéíró készség elsajátítása, de a történelem érettségi összes témakörével kapcsolatban nagyon képben kell lenni, hiszen sosem tudhatod, milyen kérdésekkel szembesülsz majd a megmérettetésen. Egy óvatos becsléssel azonban kitalálhatjuk, milyen témakörök lehetségesek, ha vetünk egy pillantást az elmúlt 10 év emelt szintű érettségi feladatsoraira, azon belül is az esszékérdésekre. Ha téged inkább a középszintű történelem érettségi korábbi esszéi érdekelnének, olvasd el korábbi cikkünket, ha viszont emeltezel töriből, tarts velünk!

dátum témakörök
2011. május A harmincéves háború
Az iszlám és az arab hódítás
A gyarmatok önállósodása
A szövetségesek együttműködése
Magyar őstörténet
Magyar királyi jövedelmek
1848
Reformkori magyar társadalom
Klebelsbergi kultúrpolitika
A trianoni béke hatásai
2011. október Kereszténység és a Római Birodalom
Középkori egyetemek
Napóleoni háborúk
Az Európai Unió
Károly Róbert gazdaságpolitikája
Bethlen Gábor fejedelemsége
Dualizmus kori mezőgazdaság
Ausztria és Magyarország viszonya 1848-ban
A Monarchia felbomlása
Mai magyar társadalom
2012. május Skolasztika
Angol rendi monarchia
Afrika gyarmatosítása
Párizs környéki békék
Társadalmi változások az államalapításkor
Magyar nemesség kialakulása
Iparpolitika
Magyarország újranépesülése
Szociális piacgazdaság
1956 nemzetközi háttere
2012. október Görög hitvilág
XIV. Lajos
A XIX. századi liberalizmus
A fejlődő országok problémái
Károly Róbert gazdasági reformjai
Luxemburgi Zsigmond külpolitikája
A svábok betelepítése
A dualizmus kori társadalom
Az 1920-as évek kultúrpolitikája
Gazdasági rendszerváltás
2013. május Céhes ipar
Francia–Habsburg vetélkedés
Nacionalizmus
Ipari forradalom Németországban
Török elleni védekezés
Anjou-kori magyar társadalom
Ratio Educationis
Nemzetiségek a dualizmus korában
Antiszemitizmus
Rákosi-korszak
2013. október Nyugati és keleti kereszténység
Kapitalista világgazdaság
Demográfia
Szövetségi rendszerek
X. századi magyar társadalom és életmód
Hunyadiak törökellenes küzdelmei
Mária Terézia és a magyar nemesség
Széchenyi és Kossuth gazdasági elképzelései
Emberi jogok
A Kádár-korszak
2014. május Magna Charta Libertatum
Jakobinus diktatúra
Fejlődő országok népesedési jellemzői
Német külpolitika az első világháború előtt
Magyarországi reformáció
Uralkodói jövedelmek Magyarországon
Reformkori gazdaság
Rákóczi-szabadságharc
Klebelsberg Kunó oktatáspolitikája
A hazai cigányság
2014. október

Spárta
Középkori társadalom
Bolsevik ideológia
Második ipari forradalom
Szent László és Könyves Kálmán
A török kiűzése

Jobbágykérdés a reformkorban
Közjogi kérdés 1848/49-ben
Választójogi rendszer
Magyar gazdaság az 1990-es években

2015. május Oszmán társadalom
Világkereskedelem
Monopóliumok
A második világháború
Egyházszervezés Szent István korában
Zrínyi Miklós
Mária Terézia és II. József
A kiegyezés
1956 nemzetközi összefüggései
A magyar társadalom a két világháború között
2015. október Római társadalom
Francia rendi monarchia
Olasz fasizmus
Gazdasági integráció
Magyarország külkereskedelme
Luxemburgi Zsigmond uralkodása
II. József és a magyar rendek
Reformkori nacionalizmus
Romákkal szembeni előítéletek
Magyarországi holokauszt
2016. május Kora újkori gazdaságtörténet
Kereszténység
Afrika népesedési folyamatai
A brit gyarmatbirodalom
Erdélyi Fejedelemség
Hunyadi János törökellenes harcai
A kiegyezés
Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában
Magyarországi romák
A világgazdasági válság hatásai
2016. október Manufaktúrák kialakulása
Harmincéves háború
Szocializmus
A német kérdés
Mátyás és a reneszánsz
Szent László és Könyves Kálmán
Széchenyi gazdasági elképzelései
Életmód a dualizmus korában
Kállay-kormány
A Rákosi-korszak
2017. május Középkori jobbágyság
Európai Unió gazdasága
Tatárjárás és újjáépítés
Mai magyar demokrácia
Magyar–török küzdelmek
Kommunista és nemzetiszocialista ideológia
2017. október Nemesfém beáramlása Európába
Amerikai–vietnámi háború
Rákóczi-szabadságharc
Budapest világvárossá válása
Magyarország külpolitikája
A kereszténység és az iszlám fő tanai
2018. május XIV. Lajos uralkodása
Mussolini külpolitikája
Török–magyar együttélés
Dualizmus kori polgári állam
XX. századi földtulajdonviszonyok
Nagy Károly és I. (Szent) István állama
2018. október Spanyol gyarmatosítás
Az európai integráció története
I. (Szent) László
Magyarország demográfiája
A Szovjetunió külpolitikája
Abszolutizmus és felvilágosult abszolutizmus
2019. május Merkantilizmus
Nemzetiszocialista ideológia
Hunyadi Mátyás
A Kádár-rendszer válsága
A távol-keleti gyarmatosítás
A Rákóczi-szabadságharc és az amerikai függetlenségi háború
2019. október Keleti kereszténység rövid
Hátország az első világháborúban
Az Anjou-kor társadalma
Az erdélyi magyarság
Magyarország 20. századi közjogi helyzete
Széchenyi és Kossuth reformprogramja
2020. május Az Egyesült Államok
Globális világgazdaság
I. László és Kálmán
Az egypárti diktatúra kiépítése
Az uralkodó és a rendek viszonya
A trianoni és a párizsi béke
2020. október A francia rendi állam
A nagy gazdasági világválság
Mária Terézia reformjai
A rendszerváltozás
A magyar zsidóság
A gyarmatosítás

Melyek a leggyakrabban előforduló témakörök?

Az eddigi évek esszéfeladataiból jól látszik, hogy a témakörök meglehetősen széles skálán mozognak, köszönhetően (többek között) annak, hogy az emelt szintű történelem érettségi anyaga rendkívüli részletességgel öleli fel a történelmi múlt több fontos időszakát. Az esszéfeladatok között vannak visszatérő témakörök, melyek viszonylag gyakran szerepelnek, ezért érdemes rájuk nagyobb figyelmet fordítani, mint például:

- Rákosi-korszak
- Kádár-korszak
- Jobbágykérdés
- Károly Róbert
- Mária Terézia
- Hunyadiak
- Politikai irányzatok
- Gazdaság és kereskedelem a különböző időszakokban
- Világháborúk
- 1848
- Romák helyzete
- Reformkor

Jó, ha azt is számításba veszed, hogy általában nincs átfedés az egymás után következő érettségi vizsgák feladatai között. Természetesen mindezek alapján az írásbeli érettségin előforduló témaköröket előre legfeljebb csak megtippelni lehet, így ez sem mentesít az egész tananyag alapos megtanulása alól. Mindenképp érdemes átnézni az érettségi feladatsorok teljes egészét is.